Zeolity

Úvod

Příroda, která nás obklopuje, nám dává vše, co potřebujeme k životu. Jedná se však o velice složitý systém vzájemných vztahů rostlin, živočichů a prostředí, ve kterém žijí. Přes relativní stabilitu tohoto systému není, jak se ukazuje, příliš obtížné tyto nesmírně složité vztahy narušit. Zdánlivě nepatrný zásah do ustáleného procesu soužití organismů a prostředí může způsobit zánik biocenóz, ekosystémů či dokonce celých živočišných a rostlinných druhů. Právě proto je velmi důležité snažit se tyto vztahy dopodrobna prozkoumat a pochopit. Takové poznatky pak můžeme uplatnit při šetrném využívání přírodních zdrojů a při jejich nezbytné ochraně.

V dávné geologické minulosti naší planety probíhaly velmi bouřlivé procesy přetvářející její povrch, při nichž vznikala masivní pohoří, vytvářela se a zanikala nesčetná moře, jezera a řeky. Právě v těchto neutěšených dobách vzniklo ono nepřeberné přírodní bohatství v podobě hornin, které používáme na stavbu našich domovů, kovů, které našemu druhu umožnily rozvinout civilizaci, a minerálů, které od pradávna sloužily jak k ozdobě tak k užitku.

Lidé si však přestali darů matky přírody vážit a začali tyto zdroje bezostyšně plundrovat a ničit, aniž by zvážili důsledky svého chování.

Tato práce by měla tedy přispět k poznání zlomku našeho přírodního bohatství, rozsáhlé a přesto málo známé skupiny minerálů nazývané zeolity.

Poslední aktualizace: 19.4.2005; © Pavel Brych