Zeolity

Krystalová struktura

Krystalová struktura zeolitů je pro ně charakteristická. Tschenich (1992) ji připodobnil k domu. Stěny, podlahu a strop tvoří alumosilikátová kostra zeolitů. Uvnitř této kostry je řada volných prostorů - chodby a místnosti - které můžeme přirovnat ke kanálům a dutinám v zeolitové kostře. Tyto prostory mohou být vyplněny nábytkem (vyměnitelné kationy) a lidmi (molekuly vody). Nábytek i osoby můžeme libovolně měnit, nebo i vystěhovat, aniž bychom poškodili samotný dům. Kromě toho může být nábytek uspořádán vždy jistým způsobem, nebo zcela náhodně., stejně jako vyměnitelné kationy, které mohou být buď uspořádány, nebo neuspořádány. V přírodních zeolitech kromě uspořádanosti distribuce vyměnitelných kationtů v kanálových dutinách zeolitové kostry jeví různý stupeň uspořádanosti i hliník a křemík v tetraedrech kostry. Toto uspořádání odráží vliv geologického prostředí v průběhu vzniku zeolitu a jeho různý stupeň má základní vliv na symetrii daného zeolitu.

Poslední aktualizace: 19.4.2005; © Pavel Brych